Pinsestævnet 2019 - Referat fra Delegertmødet i Vejle - CUK-Frederikssund

Gå til indhold

Pinsestævnet 2019 - Referat fra Delegertmødet i Vejle

Svenden
 Svenden Juni 2019  

 
Referat fra Delegertmødet
 
 Den 09. juni 2019 i Vejle
 
 
 
1. Velkomst til Vejle
2. Overrækkelse af Stævnebanner, Stævnesang.
3. Valg af Dirigent og Referent.
4. Dirigenter: Ole Puggaard, Hans Emborg
5. Referenter: Ove Graae, Erik Andersen                                             
6. Godkendelse af Forretningsorden/ Dagsorden
7. Appel 20 stemmeberettigede
8. Valg af stemmetællere Gunnar Danielsen, Christian Riedel                       
9. HB- Formanden oplyser om jubilæer o.a.
  
  
                 
 
På Hovedbestyrelsens vegne, vil jeg gerne byde de tilstedeværende velkommen til dette års Delegeretmøde i Vejle
 
Til foreningen her i Vejle vil jeg på CUK’s vegne sige tak for, at I vil stå som arrangør af Pinsestævnet. En særlig velkomst skal lyde til de af CUK’s æresmedlemmer, der er inviteret til at deltage i Delegeretmødet-frokosten samt festmiddagen. Endnu en gang velkommen til et forhåbentligt sagligt og konstruktivt delegeretmøde.

 
 
 
Navere der er taget på den sidste vandring.
Kresten ”Kris ” Andersen                   Æresmedlem CUK Calgary
Mogens Andersen                             Hillerød
Mogens Guldmann                            Samsø
Preben Herling                                  Hillerød
Bjørn Petersen                                  Nysted
Bengt Högberg                                 København
Keld Svendsen                                  Aalborg
Lars Kristensen                                 Zürich
Bent Buch Pedersen                          Hillerød
Inga Elina Pedersen                          Stockholm
Peer Rønn Vrist                                Herning
Jens Erik Hansen                              Hørning
Leif Schmidt                                      Aarhus
Else Westergaard                              Aarhus
Erik Sørensen                                   Holbæk
Mærkedage.
 
                               
 

 
25 År.
Lis Pedersen                                     Næstved
Torben Jensen                                  Næstved
Erik Carlsen                                      Aarhus
Alex B. Christensen                           Frederikssund
Herbert Busse                                   Aarhus (tidligere Hørning)
Carl Ole Frederiksen                          Holbæk
Gunnar Danielsen                              Aalborg
Else M. Westergaard                         Aarhus
Otto Westergaard                              Aarhus
Jørgen K. Andersen                           Los Angeles
Claus Lønstrup                                  Aarhus

40 År.
Niels Kraglund                                     København
Niels Gunni Vase                                 Sønderborg (tidligere Hørning)
Per Jensen                                          Frederikssund
Frank Lukassen                                   Randers
                               

 
50 År.
Carl Otto Enevoldsen                           Frederikssund
Karl Jensen                                         Calgary
   

 
60 År.
Anton Paulsen                                     Stockholm
Holger Tjerrild                                      Aarhus
   

 
65 År.
Otto Madsen                                        Stockholm
 

 
100 År.                                               CUK-Aalborg Naverforening

8.   HB-Beretning ved Formand Kaj Jepsen.
Endnu et år er gået, siden vi var forsamlet, for at drøfte og tage stilling til de emner, som foreningerne havde fremsat forslag om, der skulle drøftes og stemmes om. Der er igen i år emner, der skal drøftes og stemmes om senere.

Emner som vi desværre ikke kan stemme om, er hvorvidt en forening kan fortsætte sit virke.

Vi har igen i det forgangne år måtte sande, at det er ikke nok med, at vi mødes nogle gange om året, hvor vi i foreningerne drøfter, hvordan det går internt, tager på udflugt, og ellers hygger sig med lidt godt at spise og hvad der dertil hører. Endnu en forening har pga. medlemmernes alder samt svigtende tilgang, set sig nødsaget til, at indstille aktiviteterne.

Det er denne gang Hørning, hvor de så sig nødsaget til at indstille aktiviteterne pr. 31-12-2018. De medlemmer, der var tilbage, er blevet overflyttet til anden forening, men det er ikke gode tegn på CUK’s fremtid, hvis vi oplever, at en eller to foreninger inden for et år, må indstille aktiviteterne pga. frafald og manglende tilgang. Vi er efterhånden kommet i en aldersgruppe samt medlemsskare, hvor det er nødvendigt, at vi i fællesskab får gjort de unge kommende håndværkere interesseret i CUK, og de muligheder vi har, for at hjælpe dem ud i Europa/Verden, for at videregive deres viden, samt modtage nye viden ang. deres fag.

 
HB har tidligere på delegeretmøderne opfordret foreningerne til at tage kontakt til fagbevægelsen og i samarbejde med dem, få tilladelse til, at besøge de tekniske skoler inden svendeprøverne, for på den måde at synliggøre CUK. Der er fra enkelte foreninger gjort tiltag til at få nye medlemmer, men vi skal ikke slå os til tåls med, at nu er der enkelte der er på banen, så kan vi vente og se, hvad resultatet bliver. Er det hæderligt, kan vi da godt prøve, men det hjælper nok ikke noget.

 
Med hensyn til, om det er et arrangement, der kan fange de unges interesser, er det nu afprøvet, og hvilke resultater. Den hjemvendte Frirejsende Vandregeselle Malte fra øen Sylt, Anders Bauman tidligere Valsende Smedesvend, har været på Teknisk Skole i Aarhus, hvor interessen blandt de unge kommende håndværkere var så stor, at de måtte flytte lokale, idet det lille Auditorie ikke var stor nok. Over 100 kommende håndværkere var til stede.

Efterfølgende har der været et lignende besøg på en Teknisk skole i København, hvor der var over 80 fremmødte. Det vidner om, at de kommende håndværkere er interesseret i, hvordan og med hvad hjælp, kan jeg komme ud i verden på en måde, hvor de både lærer og videregiver deres viden, samt at møde ligestillede, hvor de oplever, at uanset hvor i verden du er: En valsende svend bliver altid modtaget med respekt og åben sind, idet igennem mange årtier, har forgængere opbygget og indgivet folk ude i verden den tillid og tro på at: En valsende Håndværkere er ærlig- reel samt udfører arbejdet med ærgerrighed og stolthed over, at kunne blive ved med at bibeholde den tillid og tro, som befolkningen rundt i verden har til de Valsende Svende.

 
Vi skal alle være med til at bidrage til det arbejde, som de tidligere Valsende Svende har påbegyndt på at få de unge ind i CUK, så når vi på et tidspunkt overlader CUK til en yngre generation, er fremtiden sikret.

HB har inden for det sidste år fået henvendelse ang. overflytning fra en forening, hvor vedkommende har været medlem i mange år, til Hovedkassen. Nu er det sådan, at for at stå i Hovedkassen, er der i CUK-Love og vedtægter stk:5 helt klart bestemt, hvornår man kan stå i hovedkassen. Hvis et medlem anmoder kasseren i den forening, hvor medlemskabet er, om at give Ole Michael besked om, at fra en vis dato er overflyttet til hovedkassen, og derfor ikke skal fremgå af foreningens medlemsliste, sætter det Ole Michael i et dilemma, idet han i god tro, retter medlemslisten.

Desværre har overflytningen ikke været forelagt HB, førend der rettes i medlemslisten. Dette er ikke en kritik af Ole Michaels store arbejde i CUK-regi tvært imod. Det viser hvor ansvarsbevidst han er. Det har tidligere været nævnt i HB-beretning, at fordi man ikke er enig i alt hvad der foretages i foreningen, og evt. får det at vide, så vil man overflyttes til hovedkassen. Hovedkassen kan ikke i henhold til Stk.: 5 være en konkurrent til foreningerne, ved at medlemmerne overflyttes hertil, hvis det ikke lige passer dem, de ting der forekommer i en hver forening/forsamling. Hvis foreningernes medlemmer ikke er enig med HB i denne fortolkning af mulighederne for overflytning til Hovedkassen, må det fremkomme som et ændringsforslag til vedtægterne, til næste delegeretmøde i Holbæk i 2020.
 
Hvis et medlem ønsker at blive overflyttet til en anden CUK-forening, det kan være pga. adresseændring eller andre årsager, er det af stor vigtighed at: Medlemsbogen er korrekt afmeldt hos kasseren i den afgående forening. Når vedkommende kommer med sin medlemsbog i den ” nye ” forening, er en korrekt afmelding et bevis på, at vedkommende ikke har noget økonomisk udestående (ingen kontingentrestance) med den forening, hvorfra vedkommende er blevet afmeldt.

Der har igennem længere tid været talt meget om, at få andre lokaliteter til arkivet, idet det nuværende lokale er blevet for småt, samtidig med, at CUK ikke har mulighed for, at lade pårørende/efterkommere af tidligere medlemmer, komme i arkivet for at finde materiale om deres familie, der havde været på valsen.
 
I sommeren 2018 kom Niels Vase og Christian Riedel forbi Sdr. Hygum Hjemstavnsgaard, hvor HB også var den dag, og under samtalen kom vi ind på, hvordan hulen i Hørning evt. var en mulighed for arkivet. Niels Vase henvendte sig til Skanderborg kommune og forespurgte, om CUK kunne overtage lejemålet af Hørning Mølle til brug for arkivet.

Skanderborg kommune svarede meget positivt, og efter at Teknik og Miljø havde behandlet vores ansøgning, kunne vi den 09-04 underskrive lejekontrakten. Der er mange muligheder i møllen, så nu gælder det flytningen af hele arkivmaterialet, hvilket vil kræve et par dages arbejde. Der er ikke det vigtigste, at få materialet sat i reoler i Hørning, det kan ske løbende. Det primære er at få ryddet lokalet, inden opsigelsesfristens udløb.

Der har været information i Svenden ang. flytning af arkivet, hvor der tilkendegivet, at der var brug for hjælp til flytningen.

Der var godt nok ikke opgivet en dato for flytningen, men på daværende tidspunkt, var det ikke helt afklaret med Skanderborg kommune om lejemålet. Vores ansøgning skulle først behandles af Teknik og Miljø afd. Der er blevet spurgt, hvorfor vi ikke havde sat dato på, hvornår der var brug for hjælp. Det er meget svært at sætte dato på idet vi skulle have en underskrevet kontrakt, førend vi kunne opsige lejemålet i Aarhus, et mundtlig tilsagn er i mange tilfælde ok. Men når det drejer sig om CUK’s effekter i arkivet, ville det havde været en uoverskuelig situation, hvis vi havde opsagt lejemålet i Aarhus til en bestemt dato, og så lejemålet af Møllen var blevet afslået i Skanderborg kommune.

HB måtte desværre se i øjnene, at der har ikke været nogen form for henvendelse fra Foreningerne med forespørgsel om hvornår-hvordan og hvor mange hjælpere, der evt. var nødvendig. Nu er arkivet flyttet, der resterer at få flyttet de effekter, der er opbevaret i Them, samt at få reoler og hylder sat op, så der kan blive sat på plads, og evt. sorteret i arkivmaterialet.

Der er åbenbart den opfattelse blandt nogle foreninger at når man som valgt delegeret i foreningen, tilmelder sig til delegertfrokost, så er det ok, man behøver ikke at informerer HB, så man kan være sikker på, at materialet til delegeretmødet ligger klar.

HB er af den opfattelse, at fordi man har tilmeldt sig til delegerefrokost, er det ikke ensbetydende med, at man er valgt som delegeret. Det kunne være, at personen/personerne ville spise sammen med de delegerede, imedens deres kone/kæreste var på bustur. Vi oplevede det i Slagelse, hvor der kom flere deltagere, end der var gjort plads og lavet materiale til, hvor der heller ikke var sendt information til HB. Det er desværre noget, der er forekommet de sidste 3-4 år.

Er det virkelig nødvendigt, at få nødvendigheden af at informerer HB, indskrevet i Love og Vedtægter. Hvis der bliver lavet 6-8 kuverter for meget med ca. 20 A4-ark i hver, er det penge ud af Hovedkassen, og der er kun et sted, hvor pengene kan findes, og det er hos medlemmerne ude i foreningerne. Man behøver ikke at være matematisk geni for at regne ud, hvilke konsekvenser det vil have for foreningerne, hvor en kontingentstigning kunne belaste nogle medlemmers økonomi. Nu er bekostningen af 120-160 A4-ark samt kuverter nok ikke et beløb, der umiddelbart syner af meget, men den ene gang efter den anden, kan på et tidspunkt mærkes.

Nu kan det lyde som om, at HB skal af med noget ” Galde ” men det er ikke tilfældet. Vi skal alle være med til, at vores fælles økonomi (Hovedkassen) stadig er sund, så det er en opfordring til, at vi hjælper hinanden med de små ting, der hurtigt kan blive større. Der er et ordsprog der siger: Mange bække små, giver en stor Å.
    
Har CUK bevæget sig på kanten af ulovligheder i næsten 20 år iht. Datatilsynet, ved at sætte Mærkedage i Svenden, samt at her i nyere tid, at lykønske medlemmerne på Facebook-hjemmesiden Naverne, i forbindelse med fødselsdage samt jubilæer?

Vi er godt klar over, at der er lovgivning ang. oplysninger af personfølsomme karakter, der er lovstridigt.

For at være på den sikre side, er der rettet henvendelse til Datatilsynet, hvor svaret var: Hvis der er en gensidig forståelse og en gensidig tilsagn om, at personerne accepterer, at de bliver nævnt på henholdsvis den interne hjemmeside, samt i Svenden, er det ikke Følsomme personoplysninger, men almindelige personoplysninger. Disse tilsagn behøver ikke at være skriftligt fra hvert enkelt medlem. Det er noget som vi skal tænke over, når vi i fremtiden offentliggøre mærkedage i Svenden og på den interne hjemmeside.
     
 
 

9.   Hovedkassens Regnskab v/ Jan E. Johansen/Frode Zachariassen
Godkendt og offentliggjort i Svenden

10.    Beretning ” Den farende Svend” v/ Richard Schmidt
                 
11.   SCUK afholder CCEG-kongres i 2021 v/Christian Riedel
                     
CCEG vil gerne afholde kongres i Sønderborg i 2021 det skal kunne bære sig selv så CUK ikke får nogen udgift af det, men vi skal lægge navn hertil.

Her blev en god debat om emnet. Der var forskellig opfattelse af dette spørgsmål, nogle mente, at det kom som en bombe da vi ikke havde fået mulighed om at blive ordentlig orienteret om emnet.

Der var flere på talerstolen som talte positivt om dette emne, men der var også nogle som havde betænkelighed ved at afholde så stort et møde, men de fik overbevist de delegerede om, at det kan lade sig gøre og, at vi ikke får udgifter ved dette arengement.

Herefter gik vi til afstemning hvor forslaget blev godkendt så Christian kan arbejde hvidere med forslaget.
 
12.   Beretning om Arkivet ved Formand Kaj Jepsen.

Formanden orienterede om, at vi nu har fået Arkivet flyttet til Hørning hvor vi har overtaget møllen som Naverne havde og til samme pris. Vi håber, at der bliver bedre forhold for dem som skal arbejde der, da der ikke var behageligt at arbejde i det gamle lokale som ligger i en kælder.

Herefter blev orienteringen godkendt.

13.  Indkommende forslag der var 2 som kom fra Naverne i Aarhus.

 
 
 
       
 
           
 
       
   
                                                        Indkomne Forslag/Indlæg
 
                      A:   Ændring af stk. 16,4 af afsnit til følgende ordlyd
 
Delegerede til delegeret mødet anmeldes med navn og forening og kun delegerede har taleret.

Dog har hovedbestyrelses medlemmer, suppleanter samt personer udpeget til midlertidige hverv også taleret.
GODKENDT
 

 
B: Tilføjelse til forretningsorden for Den farende Svend.

 
Vi foreslår, at fødselsdage og jubilæer igen bekendtgøres fra den første til sidste i måneden. Så det følger måneden i den farende svend. Da mange medlemmer ikke kan forstå at deres fødselsdag ikke nævnes i svenden den måned de har fødselsdag eller jubilæum og man modtager hilsner alt for tidlig eller for sent og i værste fald slet ikke.

 
Også for at gøre det lidt nemmere for webmasteren Ole Michael Strange og chefredaktør Richard Schmidt.
GODKENDT
   
 
                                              
 
 14.  Næste års Stævne by. Holbæk
  15.  Valg af HB-Formand Kaj Jepsen - Genvalgt
16.  Valg af Sekretær Ove Graae - Genvalgt
17.  Valg af HB-Suppleant Karl Jensen - Genvalgt
18.  Valg af HB-Suppleant (1 år) Christian Riedel
19.  Valg af Billagskontrollant Otto Westergaard - Genvalgt
20. Valg af Redaktørsuppleant Hans Emborg - Genvalgt
21. Valg af Bilagskontrolantsuppleant Ole Bøwig – Genvalgt
22. Valg af Hjælpekasserer for Hovedkassereren Frode Zachariassen – Genvalgt
23. Valg af Arkivbestyrer Elo Bjerking - Genvalgt
24. Evt.                                                                      
   
    Papirgangen bør så vidt mulig foregå digitalt for at spare unødig brug af papir.
Deltage i 100-års jubilæum ved genforeningen.
Hule indvielse den 4. oktober 2019 af ny hule på Færøerne.
Kaj kommenterer Otto
Der sendes kun materiale til delegerede                                                                          
 
   
 
       
 
 

Copyright © CUK - Frederikssund
Tilbage til indhold