Vedtægter for CUK-Naverne i Frederikssund - CUK-Frederikssund

Gå til indhold

Vedtægter for CUK-Naverne i Frederikssund

 Vedtægter for CUK-Frederikssund

  Nedenstående vedtægter   
er revideret – vedtaget og godkendt
den 7.juni 2013


§1. Formål

Foreningens formål er, at samle berejste skandinaver, for ved møder og sammenkomster at opfriske og vedligeholde minderne fra rejseårene, samt at varetage CUK’s organisationens interesser.

Endvidere har foreningen til formål, at virke for kendskab til rejselivet samt yde vejledning til unge, der ønsker at rejse udenlands for at arbejde eller uddanne sig.


§2. Optagelse

Optages kan enhver som taler et skandinavisk sprog og som beviseligt har opholdt sig og arbejdet i udlandet i ca. 1 år.

De nordiske lande betragtes gensidigt som udlandet.

Alle ansøgninger om medlemskab, skal være skriftlig, og godkendes af en enig bestyrelse.

Optagelsen finder sted tidligst ved 3 hulemøde, det nye medlem deltager i.

Ved indmeldelsen betales der 3 mdr. kontingent - medlemsbog og et CUK emblem.

Er et medlem blevet optaget ved falsk erklæring, slettes vedkommende straks og aflevere sit emblem og medlemsbog og har intet krav over for CUK-Frederikssund.

§3. Ved overflytning eller genoptagelse

Ved overflytning eller genoptagelse fra en anden CUK. Forening, skal medlemsbogen være afmeldt og kontingent betalt til afrejsen.

§4.  Æresmedlem

Æresmedlemmer udnævnes af bestyrelsen i CUK-Frederikssund.


§5. Kontigentrestance

Kontigentrestance er max. 3 måneder, og medlemsbladet afmeldes.

Bestyrelsen i CUK-Frederikssund kan efter skriftlig påmindelse slette medlemskabet.

Medlemmer som er blevet slette på grund af restance kan bevare deres anciennitet mod betaling af skyldig, kontingent + 3 mdr.


§6. Generalforsamlingen

Generalforsamlingen holdes en gang årligt den første fredag i april måned, med mindre, at denne dag ikke er i forbindelse med helligdage. Er dette tilfældet, skal generalforsamlingen gennemføres den først kommende fredag i april måned.

Den ordinær, generalforsamling indsættes i årsprogrammet og i Den Farende Svend senest 2 måneder før generalforsamlingen samt på CUK’s hjemmeside.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen ved enten E-mail eller pr. brev.

Kontingentet fastsættes ved generalforsamlingen.Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde på generalforsamlingen.

Beslutninger træffes ved simpelt flertal.Vedstemmelighed ved personvalg, trækkes der lod i mellem disse personer.

Ekstraordinær generalforsamling kan finde sted, når bestyrelsen for CUK-Frederikssund finder det nødvendigt, eller ¼ del af medlemmerne ønsker det.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 8 dages varsel.

Dagsorden med bilag sendes ud sammen med indkaldelsen.

Godkendelse at vedtægter eller vedtægtsændring, kræver 2/3 flertal af de tilstedeværende stemmer.

Ikrafttrædelse finder sted umiddelbart efter godkendelsen.

§7.  Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 5 medlemmer.

Formand – Næstformand – Kasserer – Sekretær – Bestyrelsesmedlem og disse bestyrelsesmedlemmer vælges ved den ordinære generalforsamling forskudt.

I tilfældet, at et bestyrelsesmedlem vælger, at trække sig for bestyrelsen i CUK-Frederikssund, indtræder bestyrelsessupleant i stedet for og denne skal på valg ved næste ordinær generalforsamling.

I de lige årstal, vælges

FORMAND – SEKRETÆR – HULEFAR– BILAGSKONTROLLANT.For 2 år af gangen

I de ulige årstal vælges

NÆSTFORMAND – KASSERER – BESTYRELSESMEDLEM – BILAGSKONTROLANT for 2 år af gangen.

For 1 år ad gangen vælges et bestyrelsessupleant og en fanebærer, og bilagskontrollant-supplant samt en Skramleriforvalter.

Disse poster kan varetages af samme person.


§ 8. Hulefar eller Hulemor

Hulefar eller Hulemor vælges for 2 år og finder sted i lige årstal, og skal være naver eller Naverven.

Hulefar eller Hulemor er ansvarlig for økonomien i forbindelse med den daglige drift af hulen.

Kassebeholdningen kan til en hver tid efterses af bestyrelsen.

Beløb over kr. 2400 af hulekassebeholdningen aflevers til kassereren.

Ved støre arangementer i CUK-Frederikssund aftaler de med kasseren og bestyrelsen hvilket udgifter hulekassen skal stå for.

§9. Navervenner.

Foreningen kan optage navervenner som medlemmer af CUK-Frederikssund.

Der kan optages en naverven for hver 3Nav.

En naverven skal før optagelsen have udvist en adfærd der kan komme foreningen til gavn.

En Naverven optages efter samme regler som en Nav.

Hvis foreningen finder det nødvendigt, kan Navervenner vælges til bestyrelsen. Dog ikke til formand - kassere og sekretær, poster eller som delegeret ved pinsestævner.

Naverven har stemmeret til generalforsamling og bestyrelsesmøder


§10.  Svendeaften. m.m

De personer, som har hulevagten ifølge beslutningen på generalforsamlingen, møder ind i så god en tid, at der kan fejes gulv og tørres borde af inden kl:19:30, hvor huleaften begynder.

Dem, som har hulevagten, skal koordiner med hulefar eller hulemor senest 8 dage før.

Hulen skal, efter slutning af huleaften afleveres i en standsmæssig orden, og opvaskemaskinen skal tømmes og affald, skal bæres over i affalds containere.

Hvis et medlem på møde eller ved festlige sammenkomster udviser en ukammeratlig eller anstødelig opførsel, kan vedkommende bortvises fra lokalet.

I grove tilfælde indstilles denne til eksklusion af CUK-Frederikssund


§11. Foreningens opløsning

Foreningen kan ikke opløses så længe den tæller mindst 5 medlemmer.

I tilfælde af opløsning, skal alle foreningens ejendele deponeres hos hovedbestyrelsen af CUK, indtil en ny forening kan oprettes.
Copyright © CUK - Frederikssund
Tilbage til indhold